Algemene voorwaarden

Wij willen graag een tevreden klant. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Pienuts. Door artikelen bij Pienuts te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Kopen Op Afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Pienuts is een handelsnaam van Pien’s Atelier, ingeschreven bij de KvK onder nummer 32083379.
Vestigingsadres: Lange Wetering 51
1394 KD Nederhorst den Berg
email: info@pienuts.com

Voor meer contactinformatie, kijk onder contact op de website.

Artikel 2. Overeenkomst

Bij het winkelen op de website www.Pienuts.com kunt u artikelen uit ons assortiment bestellen. Hierdoor ontstaat een wettelijk bindende overeenkomst volgens het principe “kopen of afstand”. Alle gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. U mag gedurende een periode van 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden de bestelde artikelen retourneren (de zogenaamde afkoelingsperiode). Hiervoor gelden wel enige regels (zie het onderdeel “retourneren en ruilen”). Na afloop van deze 14-daagse periode is uw aankoop definitief. U bent dan eigenaar van de geleverde artikelen.

Artikel 3. Prijzen

U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website www.Pienuts.com  is vermeld. Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen niet worden besteld.

Artikel 4. Betaling

U dient uw bestelling vooruit te betalen. U kunt hiervoor kiezen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces op de website www.Pienuts.com worden aangeboden. Betalen via een andere methode is niet mogelijk. Pienuts streeft ernaar om bestellingen binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Pienuts echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekeningnummer.

Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Pienuts zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 5. Verzending

Persoonlijk afhalen van uw bestelling is niet mogelijk. De verzending van uw bestelling is in handen van een gerenommeerd verzendbedrijf en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Pienuts niet aansprakelijk. Wanneer u artikelen ruilt of retourneert dient u zelf de kosten van de retourzending voor uw rekening te nemen. Indien u een artikel ruilt neem Pienuts eenmalig de kosten van verzending van het omgeruilde artikel voor zijn rekening.

Artikel 6. Retourneren en ruilen

Ruilen of retourneren bij Pienuts is geen probleem. U moet zich hiervoor wel aan de volgende regels houden:

 1. Alleen artikelen die bij Pienuts zijn gekocht kunnen geruild worden.
 2. Speciaal voor u gemaakte artikelen kunnen niet worden geruild.
 3. Voordat u artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen met Pienuts. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar info@Pienuts.com. Stuur geen artikelen retour zolang u geen bevestiging  heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging van Pienuts worden niet geaccepteerd.
 4. U kunt gedurende 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden artikelen retourneren of ruilen. De termijn van 14 werkdagen wordt door Pienuts bepaald door de datum waarop u een retourverzoek heeft aangevraagd te vergelijken met de verwachte bezorgdatum van de bestelling.
 5. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de artikelen binnen 14 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen.
 6. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor uw rekening.
 7. Artikelen kunnen alleen geruild worden voor een ander artikel uit de winkel. Ingeval van ruilen neemt Pienuts eenmalig de kosten voor het opnieuw verzenden van het omgeruilde artikel voor haar rekening.
 8. Indien u, ingeval van ruilen, een op kosten van Pienuts verzonden omgeruild artikel niet aanneemt en het verzendbedrijf het artikel onverrichter zake aan ons retourneert, dan brengen wij u € 5.00 administratiekosten in rekening. U ontvangt hiervoor een factuur.
 9. Ingeval van het retourneren van artikelen , ontvangt u het door u betaalde bedrag van die artikelen, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw rekening.

Artikel 7. Garantie

 1. Alle door Pienuts geleverde artikelen zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld. De door Pienuts geleverde artikelen zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na bezorging van het artikel.
 2. Bij ontvangst van uw bestelling ontvangt u een factuur, die tevens dienst doet als garantiebewijs.
 3. Wanneer blijkt dat een door Pienuts geleverd artikel niet voldoet aan de afgegeven garantie, draagt Pienuts binnen redelijke termijn zorg voor een oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek, het artikel te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren en ruilen”. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u Pienuts hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantieaanspraak) en beoordeling van de garantieaanspraak door Pienuts, wordt het artikel naar keuze van Pienuts ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
 4. In geval tot vervanging van een artikel wordt overgegaan verplicht u zich het te vervangen artikel aan Pienuts te retourneren en het eigendom hiervan aan Pienuts over te dragen.
 5. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer uzelf of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het artikel gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
 6. Indien een door Pienuts geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is Pienuts niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.
 7. Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Pienuts beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde artikel.
 8. Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is Pienuts niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik aan uw kant.
 9. De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Pienuts, haar medewerkers of onder haar verantwoordelijkheid opererende derden (voorzover deze verantwoordelijkheid niet expliciet is uitgesloten).

Artikel 8. Privacy

Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Pienuts uw gegevens niet aan derden, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien u niet langer betrokken wil worden bij marketingacties van Pienuts, waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt u dit op de website kenbaar maken, of u kunt een verzoek per e-mail richten aan info@pienuts.com

Artikel 9. Klachten

Wanneer u klachten heeft over onze artikelen of onze service, of u bent op een andere manier ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u contact met ons opnemen via info@pienuts.com . Wanneer uw klacht een specifieke bestelling betreft vermeld dan ook het factuurnummer en de specifieke klacht.

Artikel 10. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van Pienuts.